โรงเรียนลูกรักเชียงของ

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น โรงเรียนลูกรักเชียงของ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาต เปิดทำการเรียน การสอนมาเป็นเวลา 18 ปี โดยมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนลูกรักเชียงของ เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักสูตรที่ขยายเป็นระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับอนุญาตให้ เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน ทำการสอนโดยคณะครูจำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนใน ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) โดยเปิดการสอนเพิ่มทีละชั้นปี ในปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิด ทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 สายสามัญ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยเปิดสอนเพิ่มทีละชั้นปี ในปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 สายสามัญ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) โดยในปีการศึกษา 2551 โดยเปิดการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนลูกรักเชียงของมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,066 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลจำนวน 195 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 423 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 448 คน มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 54 คน

รับสมัครครู 4 เอกวิชา ดังนี้

  1. ฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง
  2. เคมี 1 ตำแหน่ง
  3. พลศึกษา 1 ตำแหน่ง
  4. ดนตรี 1 ตำแหน่ง
  5. ครูคอมพิวเตอร์ 1ต่ำแหน่ง

เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 16,000 บาท

ยื่นใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามที่โรงเรียน โทรศัพท์ : 053-655744

ข่าวประชาสัมพันธ์