วันนี้ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของได้เข้าร่วม การประชุมสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเวียงเชียงของ
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชน