ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6 ได้เลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการเลือกตั้งและขั้นตอนในการเลือกตั้งว่าสำคัญอย่างไร…..