คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเเม่ผง สำนักงานประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เเละด้านวิชาการโรงเรียนลูกรักเชียงของ