นักศึกษาพยาบาลเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกรักเชียงของ

ในวันเสาร์ที่ 2 ได้มีคณะนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและโรงแรมเพื่อศึกษาดูงานต่าง ๆ