วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2554 บรรยากาศการเปิด เรียนวันแรกของโรงเรียนลูกรักเชียงของ มีการคัดกรอง ตามมาตรการ และเว้นระยะห่างในการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CDUID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554