ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุลคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงใน สายรถนอกโรงเรียน เพื่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อไป