ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย..