เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564จากคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ โดยมีผู้อํานวยการ และทีมงานบุคลากรได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล โดยมีผลการประเมินผ่านทั้ง 44 ข้อ ทางโรงเรียนลูก รักเชียงของพร้อมที่จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้