หลักสูตร

หลักสูตรทั่วไป ตั้งแต่ชั้น ป.1- ชั้น ม.6

รายวิชาเพิ่มเติม

  • เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และคณะสัปดาห์ละ 2 ชม. เรียนกับครูชาวไทยสัปดาห์ละ 3 ชม.
  • เรียนภาษาจีนกับครูชาวจีน และคุณครูวิไลพร รุ่งโรจน์เรืองฉาย สัปดาห์ละ 2 ชม.

หลักสูตรพิเศษ  (Lougrug Trilingual Module)


เปิดในชั้น ป.1, ป.2, ม.1, ม.4

  • เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติควบคู่กับครูชาวไทยสัปดาห์ละ 5 ชม.
  • เรียนภาษาจีนกับครูชาวจีนสัปดาห์ละ 5 ชม.
  • เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

โครงสร้างหลักสูตรพิเศษ