ในวันที่9 มิถุนายน เวลา 19.00 น. ทางผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน การติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอเชียงของ