กิจกรรม เด็กไทยหัว-ใจพอเพียง จัดขึ้นระหว่าง 10-12 พ.ค. 2556