ตามนโยบายหลัดสูตรทวิภาคี ทางโรงเรียนได้ตั้งโรงงาน เพื่อความรู้ภาพปฏิบัติ ให้ได้ผล 100 %