โรงเรียนลูกรักเชียงของ

Lougrug Chiangkhong School

 

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลูกรักเชียงของ

 • โรงเรียนลูกรักเชียงของ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 25 ปี โดยมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนลูกรักเชียงของ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ขยายเป็นระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน ทำการสอนโดยคณะครูจำนวน 5 คน
 • ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนใน ระดับช่วงชั้นที่ 1 -2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) โดยเปิดสอนเพิ่มทีละชั้นปี
 • ในปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 สายสามัญ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยเปิดสอนเพิ่มทีละชั้นปี
 • ในปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 สายสามัญ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) โดยในปีการศึกษา 2551 โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจุบันโรงเรียนลูกรักเชียงของมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,066 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจำนวน 195 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 423 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 448 คน มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 54 คน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น

เครื่องหมายโรงเรียนลูกรักเชียงของ 

 

 

 

วงกลมภายนอก ด้านบนเป็นชื่อของโรงเรียน ด้านล่างเป็นที่อยู่ของโรงเรียน

วงกลมภายใน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความมุ่งหมายร่วมกัน มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

พระพิฆเนศ เป็นบิดาแห่งความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรม

อักษรชื่อย่อของโรงเรียน “ ลร.ชข.”

ลร.ชข. ย่อมาจากโรงเรียนลูกรักเชียงของ

ดอกแคแสด

ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกแคแสด

เป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความอ่อนโยน
อยู่ในตัวมีความสง่างาม และมีรากที่มั่นคงแสดงถึงความหนักแน่นของจิตใจ

สีประจำโรงเรียนลูกรักเชียงของ

สีม่วง หมายถึง สีแห่งความหนักแน่นและความสำเร็จ
สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรม เป็นบุคคลที่พร้อมที่ จะปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนขึ้นสู่ความดี และปรากฏเด่นชัดในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

คำขวัญโรงเรียนลูกรัก

“อบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้าน พัฒนาวิชาการเป็นเลิศ”

 

คติพจน์โรงเรียนลูกรัก   

“การศึกษาคือชีวิต”

 

 

 

 

 

 

เอกลักษณ์ (IDENTITY)
” ประพฤติดี มีคุณธรรม “

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์ (CHARACTER)
“โรงเรียนในรีสอร์ท”

เป้าหมายทั่วไป

-นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน วิเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในชีวิตประจำวัน

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

-มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

เป้าหมายเฉพาะ

-เน้นในด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาให้คล่องแคล่วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

-นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

-นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

-โรงเรียนมีความปลอดภัยและปราศจากสิ่งเสพติดทุกประการ

-นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องได้เข้าเรียน 100 %

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

“ ร่วมมือกันทำงาน บริการประทับใจ ใช้เทคโนโลยี ดีกว่าคู่แข่งขัน ทันการเปลี่ยนแปลง ”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนลูกรักเชียงของ

เป้าประสงค์(GOAL)
เป้าหมายทั่วไป

 • นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน วิเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในชีวิตประจำวัน
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
 • มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

เป้าหมายเฉพาะ

 • เน้นในด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาให้คล่องแคล่วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 • นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
 • โรงเรียนมีความปลอดภัยและปราศจากสิ่งเสพติดทุกประการ
 • นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องได้เข้าเรียน 100 %

พันธกิจ (MISSION)

 1. ด้านคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ มีความตระหนักในการอนุรักษ์   สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ
 2. ด้านวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษ จัดทำสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถของตนเอง
 3. ด้านบริการ จัดให้มีการบริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างครบครัน
 4. ด้านจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการให้ การแบ่งปัน การเสียสละต่อผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีจิตสาธารณะต่อสังคม
 5. ด้านสุขภาพ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี โดยเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายและการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น