เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในวันที่9 มิถุนายน เวลา 19.00 น. ทางผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน การติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช...
ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน

ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุลคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงใน สายรถนอกโรงเรียน เพื่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง...
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2554 บรรยากาศการเปิด เรียนวันแรกของโรงเรียนลูกรักเชียงของ มีการคัดกรอง ตามมาตรการ และเว้นระยะห่างในการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CDUID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ทําพิธี บวงสรวงพระพิฆเนศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร...
ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564จากคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ โดยมีผู้อํานวยการ และทีมงานบุคลากรได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล โดยมีผลการประเมินผ่านทั้ง 44 ข้อ...
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในอนาคตโดยมีวิทยากรคุณชัยรัตน์ ทรงสิทธิเจริญ...