วันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 2 รายการ ได้แก่
– การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
– การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3