เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม นักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ปี 2565  เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีม ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (เด็กชายณัฐวัฒน์ มูลเพ็ชร์, เด็กหญิงจิณห์นิภา เริงไม, เด็กหญิงภัทรวดี จันต๊ะคาด) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เด็กหญิงอรจิรา วงศ์ปินตา, เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีผดุง, เด็กชายนรภัทร มูลเพ็ชร์) และครูผู้ฝึกสอน นางสุพรรณษา บุญหล้า เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและคณะครู ขอชื่นชม ยินดีมา ณ โอกาสนี้