ประมวลภาพกิจกรรม Welcome Back to School หลังจากเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน อาทิ การปฐมนิเทศนักเรียน การให้ความรู้เนื่องในวันพืชมงคล การวัดสมรรถภาพของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนต่อไป