[ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าศึกษาดูงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ]
—• เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียง ได้เข้าศึกษาดูงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะแพทย์แผนไทยและ คณะแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย