“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
โรงเรียนลูกรักเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับ
1. นางสาวภิรัญญา เหล็กราช
2. นางสาวรัตนา จันต๊ะคาด
3. นายธนกฤต ดาทอง
ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเอกชน” ในงานวันครูเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566