หลักสูตรโรงเรียนประจำปี 2565

หลักสูตรสำหรับนักเรียนปฐมวัย

ใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาการศึกษาปฐมวัยหลายรูปแบบ พร้อมบรรยากาศ ร่มรื่นเน้นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมส่งเสริพัฒนาการต่างๆ

  • เพลินภาษา (อังกฤษ+จีนกับครูชาวต่างชาติ)
  • เพลินคิด (จินตคณิต)
  • เพลินค้นคว้า (บ้านนักวิทย์น้อย)
  • เพลินสร้างสรรค์(ศิลปะ+ดนตรี+นาฏศิลป์+กีฬา)

หลักสูตรสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มหลักสูตรพิเศษที่จำเป็นในอนาคต ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน จินตคณิต คณิตวิเคราะห์โจทย์ ดนตรี กีฬา ที่ควบคู่กับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมตามวัยของนักเรียน

 

หลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และภาษาจีนเพื่อการสอบ YCT

 

หลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร์ หลักสูตรศิลป์ – คำนวณ หลักสูตรศิลป์ – ภาษาจีน หลักสูตรศิลป์ – สังคม ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์รายบุคคล ผ่านรายวิชาเพิ่มเติมวิชาผู้ประกอบการ