เกี่ยวกับโรงเรียนลูกรักเชียงของ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลูกรักเชียงของ

  • โรงเรียนลูกรักเชียงของ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 25 ปี โดยมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนลูกรักเชียงของ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ขยายเป็นระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน ทำการสอนโดยคณะครูจำนวน 5 คน
  • ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนใน ระดับช่วงชั้นที่ 1 -2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) โดยเปิดสอนเพิ่มทีละชั้นปี
  • ในปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 สายสามัญ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยเปิดสอนเพิ่มทีละชั้นปี
  • ในปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 สายสามัญ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) โดยในปีการศึกษา 2551 โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ปัจจุบันโรงเรียนลูกรักเชียงของมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,066 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจำนวน 195 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 423 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 448 คน มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 54 คน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น

เพลงประจำสถาบัน “มาร์ชลูกรัก”