เครื่องหมายโรงเรียนลูกรักเชียงของ

  • วงกลมภายนอก ด้านบนเป็นชื่อของโรงเรียน ด้านล่างเป็นที่อยู่ของโรงเรียน
  • วงกลมภายใน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความมุ่งหมายร่วมกัน มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  • พระพิฆเนศ เป็นบิดาแห่งความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรม
  • อักษรชื่อย่อของโรงเรียน “ ลร.ชข.”

ดอกแคแสด

ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกแคแสด
เป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความอ่อนโยน อยู่ในตัวมีความสง่างาม และมีรากที่มั่นคงแสดงถึงความหนักแน่นของจิตใจ

สีประจำโรงเรียนลูกรักเชียงของ

สีม่วง หมายถึง สีแห่งความหนักแน่นและความสำเร็จ
สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรม เป็นบุคคลที่พร้อมที่ จะปรับปรุงตนเองตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาตนขึ้นสู่ความดี และปรากฏเด่นชัดในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

คำขวัญโรงเรียนลูกรัก

อบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้าน พัฒนาวิชาการเป็นเลิศ

คติพจน์โรงเรียนลูกรัก

การศึกษาคือชีวิต