เป้าประสงค์ 

เป้าหมายทั่วไป

  • นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน วิเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในชีวิตประจำวัน
  • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
  • มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

เป้าหมายเฉพาะ

  • เน้นในด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาให้คล่องแคล่วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  • นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
  • โรงเรียนมีความปลอดภัยและปราศจากสิ่งเสพติดทุกประการ
  • นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องได้เข้าเรียน 100 %

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)
“ ร่วมมือกันทำงาน บริการประทับใจ ใช้เทคโนโลยี ดีกว่าคู่แข่งขัน ทันการเปลี่ยนแปลง ”

อัตลักษณ์ (CHARACTER)
“ โรงเรียนในรีสอร์ท”

ตัวบ่งชี้
• ร่มรื่นสวยงาม
School garden beauty.

• ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Modem school environmental conscious.

• สะอาด
Clean School.

• ปลอดภัย
Safe school.

เอกลักษณ์ (IDENTITY)
” ประพฤติดี มีคุณธรรม “

ตัวบ่งชี้
” กาย ”
= เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
= เป็นผู้มีระเบียบวินัย

” วาจา ”
= พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไพเราะ
= มีจิตอาสา
= จิตใจโอบอ้อมอารี
= มองโลกในแง่ดี