พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

  1. ด้านคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ มีความตระหนักในการอนุรักษ์   สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ
  2. ด้านวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษ จัดทำสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถของตนเอง
  3. ด้านบริการ จัดให้มีการบริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างครบครัน
  4. ด้านจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการให้ การแบ่งปัน การเสียสละต่อผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีจิตสาธารณะต่อสังคม
  5. ด้านสุขภาพ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี โดยเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายและการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น