วิสัยทัศน์
โรงเรียนลูกรักเชียงของ

เป้าประสงค์(GOAL)
เป้าหมายทั่วไป

  • นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน วิเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในชีวิตประจำวัน
  • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
  • มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

เป้าหมายเฉพาะ

  • เน้นในด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาให้คล่องแคล่วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  • นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
  • โรงเรียนมีความปลอดภัยและปราศจากสิ่งเสพติดทุกประการ
  • นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องได้เข้าเรียน 100 %