วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้นจำนวน 7 คณะ ได้แก่
🏷️ คณะวิศวกรรมศาสตร์
🏷️ คณะวิจิตรศิลป์
🏷️ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
🏷️ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
🏷️ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
🏷️ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
🏷️ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่