โรงเรียนลูกรักเชียงของ เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น more>>>

หลักสูตรทั่วไป ตั้งแต่ชั้น ป.1- ชั้น ม.6 เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และคณะสัปดาห์ละ 2 ชม. เรียนกับครูชาวไทยสัปดาห์ละ 3 ชม. เรียนภาษาจีนกับครูชาวจีน และคุณครูวิไลพร รุ่งโรจน์เรืองฉาย สัปดาห์ละ 2 ชม. more>>>>

นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน วิเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในชีวิตประจำวัน more >>>>