ประมวลภาพกิจกรรม Lougrug Summer Course 2023 ทั้ง 2 ช่วง ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566

เปิดสอนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ และว่ายน้ำ

สอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6