เว็บบอร์ด

สื่อการเรียนรู้  “The wisdom of Chaingkhong”

      ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการทั่วโลก แนวคิดดังกล่าวทำให้ทุกคนต่างหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในทุกระดับมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ผู้เรียนรุ่นใหม่จะเป็นผู้เรียนที่มีความคิดรักการเรียนรู้ มีหลักในการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรู้ทักษะที่จำเป็นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในทุกๆด้าน ทั้งนี้ เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเชียงของก็จัดเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจแก่การศึกษาค้นคว้า เนื่องจากคณะผู้จัดทำเองก็เป็นชาวเชียงของแท้ๆ จึงได้ทำการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ให้ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเชียงของขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเชียงของ ว่ามีวิถีดำเนินชีวิตอย่างไร มีลักษณะแบบไหน มีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไร โดยการสร้างเว็บการศึกษาให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเบื้องต้นที่ควรจะศึกษา

11111